Regulamin

Regulamin udziału w zadaniu pn. Album Patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej realizowanym przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z dnia 10 lipca 2019 r., zwany dalej „Regulaminem”

Zadanie  dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2019”.

§ 1

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
a. OKBPP – Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, wpisany do rejestru instytucji kultury, z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków;
b. Uczestnik– każda osoba, która zarejestruje się w systemie do rejestracji online dostępnym przez stronę www.albumpatriotyczny.pl  i weźmie udział w sesji nagraniowej 
c. Zadanie – realizacja jednorazowego wydarzenia pn. Album Patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
d. Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa sposób i warunki udziału w zadaniu pn. Album Patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
e. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
f. Utwór / Dzieło – jedna z dziesięciu piosenek podana na stronie Zadania www.albumpatriotyczny.pl, wykonana przez Uczestnika i zarejestrowana w Mobilnym Studiu Nagrań
g. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
h. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018r. poz. 1000). 

§ 2

ORGANIZATOR ZADANIA

Organizatorem Zadania jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków pod numerem RIK 35 – z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 7, posiadającą numer statystyczny REGON: 120386245 oraz NIP: 676-233-73-56 (dalej „OKBPP”).

§3. 

PRZEBIEG I CEL ZADANIA

1. Album Patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej to muzyczna propozycja promowania historii Polski oraz patriotyzmu. 
2. W okresie od 20 lipca do 6 sierpnia, w godzinach 15:00-20:00 na Małym Rynku w Krakowie ulokowany zostanie pawilon, zaadoptowany na potrzeby profesjonalnego studia nagrań. 
3. Mieszkańcy, turyści, zawodowcy i amatorzy mogą wyśpiewać piosenki nawiązujące tematyką do okresu II wojny światowej – podkłady MP3 10 piosenek dostępne będą na stronie www.albumpatriotyczny.pl od 10 lipca 2019 r. 
4. Materiał z sesji nagraniowych w całości zostanie zarejestrowany. 
5. Każdy Uczestnik po skończonej sesji otrzyma nieodpłatnie płytę CD, na której znajdzie się jego wykonanie piosenki. 
6. Każdy Uczestnik rejestrując się na sesję nagraniową, przekazuje OKBPP prawa do swojego wykonania. 
7. Z kompilacji najlepszych wykonań wydamy płytę CD, która w nakładzie 5000 egzemplarzy zostanie rozdana, wraz z bezpłatnymi śpiewnikami, przed koncertem Lekcja Śpiewania w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września na Małym Rynku w Krakowie. 
8. Organizator skontaktuje się z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich do udziału w koncercie Lekcja Śpiewania, który odbędzie się 1 września 2019 r. na Małym Rynku w Krakowie i wykonania wybranej piosenki wraz z artystami Teatru Loch Camelot i przybyłą publicznością. 

§4. 

UCZESTNICY ZADANIA

1. W Zadaniu może brać udział każda zainteresowana osoba bez względu na wiek i umiejętności wokalne. 
2. Rejestracji osoby niepełnoletniej może dokonać tylko rodzic lub opiekun prawny. 
3. Uczestnikami zadania mogą być grupy osób, liczące nie więcej niż 8, przy czym każdy z uczestników – powinien przesłać na adres biblioteka@bibliotekapiosenki.pl zgodę na przetwarzanie danych osobowych ZAŁĄCZNIK 

§5. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Udział w Zadaniu jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
2. Każda osoba chcąca wziąć udział w Zadaniu musi najpierw zarejestrować się na stronie https://albumpatriotyczny.reservante.pl/admin/calendars/show/1525, akceptując zasady niniejszego regulaminu,  jak również wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OKBPP oraz powierzając prawa do nagrania wykonania utworu OKBPP. Osoby rejestrujące się telefonicznie 12 430 43 00 zobowiązane są do zaakceptowania Regulaminu. 
3. Sesje nagraniowe rejestrowane są co 20 minut, z czego 10 min. przeznaczone jest na maksymalnie dwukrotne wykonanie piosenki, a kolejne 10 min. na dokonanie mixu i masteringu przez realizatora dźwięku w celu nagrania płyty CD dla Uczestnika. 
4. Podczas jednej sesji uczestnik bądź uczestnicy będą mogli wykonać tylko jeden, wybrany utwór.
5. Rejestrowanych może być jednocześnie¬ nie więcej niż 8 osób z zastrzeżeniem, że każdy Uczestnik przedłoży stosowne oświadczenia dotyczące przekazania praw do nagrania wykonania OKBPP.
6. Każdy uczestnik może wziąć udział w najwyżej jednej sesji nagraniowej. 
7. Do Studia Nagrań nie będą wpuszczane osoby zachowujące się w sposób agresywny, pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających. 

§6.

PRAWA AUTORSKIE

1. Warunkiem udziału w Zadaniu jest udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika niewyłącznej nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony do korzystania z artystycznego wykonania wybranej piosenki, zwanego dalej utworem
2. Udzielenie licencji następuje automatycznie z momentem rejestracji Uczestnika w systemie, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu lub w razie niemożności zalogowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o treści zawartej w załączniku nr 1 do Regulaminu, bez dodatkowego wynagrodzenia i bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.
3. Uczestnik udziela  Organizatorowi  licencji do artystycznych wykonań, które powstały w związku z nagraniem Dzieła na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA).
4. Uczestnik przenosi na Organizatora bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworu, o którym mowa w § 1, wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, w celu jego wykorzystania na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych  oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
e) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;
f) wszelkie nadawanie, w tym  za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe, nadawanie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub w innych systemach przekazu (w tym simulcasting i webcasting) w sposób nie kodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
g) reemitowanie , niezależnie od systemu, standardu i formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną);
h) nadawanie za pośrednictwem satelity;
i) retransmisja audycji - w nieograniczonej ilości,
j) sporządzenie wersji obcojęzycznych;
k) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
l) wykorzystanie na stronach internetowych;
m) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
n) wykorzystywania fragmentów dzieła do celów promocyjnych; 
o) wszelkie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.f), - w całości i we fragmentach, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
5. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, w jakimkolwiek czasie i w jakiejkolwiek formie, które mogłyby zakłócić spokojne rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z nabytych praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności zobowiązuje się do  nierozpowszechniania opracowań lub/i przeróbek Dzieła. 

§7.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW (INFORMACJA): 

1. Prawo do udziału w Zadaniu ma każdy zainteresowany po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie do rejestracji online dostępnym od 10 lipca pod adresem www.albumpatriotyczny.pl .
2. Użytkownik logując się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail) w systemach informatycznych i papierowych zbiorach ewidencyjnych przez OKBPP, wyłącznie w celach i zakresie koniecznym dla realizacja Zadania, jak również podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia o ochronie danych. 
3. Obowiązek informacyjny: 
1) Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (OKBPP) z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): 
• e-mail: biblioteka@bibliotekapiosenki.pl 
• listownie na adres: ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków 
3) Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail oraz/ i nr tel., a także wizerunku, w tym materiału foto – filmowego zbierane są przez Administratora zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) i f ) RODO na podstawie zgody oraz w celach organizacji i przeprowadzenia Zadania, a także w celach promocyjnych działalności statutowej Administratora oraz dla potrzeb archiwalnych Organizatora.  
4) Odbiorcami danych osobowych będą: 
• podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
• Narodowe Centrum Kultury, Zleceniodawca Zadania
• osoby upoważnione przez Administratora danych;
• podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, a w szczególności podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia danych, odpowiedzialny za rezerwację uczestników w elektronicznym systemie reservante - SEOProfi Sebastian Miśniakiewicz -  link do polityki prywatności podmiotu przetwarzającego w ramach usługi rezerwacji https://reservante.pl/polityka-prywatnosci
5) Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7) Pamiętaj, że masz prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt                         z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
8) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
9) Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne sa równie na stronie internetowej w zakładce DANE OSOBOWE https://bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe
4. Użytkownik rejestrując się zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej akceptuje postanowienia regulaminu i jest nimi związany. 

§8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy Uczestnik Zadania jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. Zalogowanie się w systemie o którym mowa w § 5 ust. 2 lub złożenie oświadczenia na załączniku nr 1 do Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
2. Osoby, które podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Zadania.
3. Akceptacja Regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Uczestników w formie materiału foto -filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Organizatora zdjęć z wizerunkiem ww. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych Organizatora. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem autora wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych Organizatora.
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Organizatora pod numerem telefonu: 12 430 43 00 oraz adresem mail: magdalena@bibliotekapiosenki.pl 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są w Regulaminie, studiu nagrań (par.3 ust.2 Regulaminu), na stronie internetowej w zakładce DANE OSOBOWE oraz na stronie bip. 

 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

Niżej podpisany ………………………………………………………………………...………….

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) 

…………………………………………………………………………………………………….. (adres e-mail, nr tel.)

jako uczestnik zadania pn. Album Patriotyczny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej organizowanego przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, wpisany do rejestru instytucji kultury, z siedzibą przy ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2019” niniejszym udzielam  Ośrodkowi Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony do korzystania z artystycznego wykonania wybranej przeze mnie piosenki, zwanej dalej utworem, które powstało w związku z nagraniem utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA).
Jednocześnie przenoszę na Ośrodek  Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do utworu wraz z prawem do korzystania z praw zależnych, w celu jego wykorzystania na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych  oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
e) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;
f) wszelkie nadawanie, w tym  za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe, nadawanie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub w innych systemach przekazu (w tym simulcasting i webcasting) w sposób nie kodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
g) reemitowanie , niezależnie od systemu, standardu i formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną);
h) nadawanie za pośrednictwem satelity;
i) retransmisja audycji - w nieograniczonej ilości,
j) sporządzenie wersji obcojęzycznych;
k) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
l) wykorzystanie na stronach internetowych;
m) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
n) wykorzystywania fragmentów dzieła do celów promocyjnych; 
o) wszelkie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.f), - w całości i we fragmentach, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
Dodatkowo zobowiązuję się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, w jakimkolwiek czasie i w jakiejkolwiek formie, które mogłyby zakłócić spokojne rozporządzanie i korzystanie przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z nabytych praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności zobowiązuje się do  nierozpowszechniania opracowań lub/i przeróbek utworu. 

Oświadczam, również, że zapoznałem/am się z Regulaminem oraz zasadami przetwarzania danych osobowych.

Data: ……………………………..

Podpis: ……………………………….

 

DOKUMENT POLITYKI PRYWATNOŚCI – RESERVANTE.PL


 
•    1 Postanowienia ogólne
 
1.    Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.
2.    Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3.    Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jej dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 
•    2 Zasady prywatności
 
1.    Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszych usług.
2.    Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym jego przetwarzania.
3.    Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
4.    W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
5.    Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
6.    Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
7.    Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.  Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.
8.    W razie pytań, odnośnie sposobu postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu z Serwisem. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.
9.    Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, m.in. jeśli:
10.    nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;
11.    pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
12.    poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;
13.    pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.
14.    Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.
 
•    3 Zakres i cel zbierania danych osobowych
 
1.    Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników wyłącznie w następujących celach:
2.    w celu złożenia zamówienia,
3.    w celu kontaktowania się z Użytkownikami w związku z realizacją usług,
4.    w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
5.    w celu wystawienia faktury VAT lub paragonu.
6.    Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala nam przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
7.    Wykorzystujemy dane osobowe także w celu kontaktowania się z Użytkownikami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały do nas skierowane, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8.    Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane Użytkowników:
9.    imię i nazwisko,
10.    firma,
11.    adres zamieszkania,
12.    adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
13.    numer identyfikacji podatkowej (NIP),
14.    adres poczty elektronicznej (e-mail),
15.    numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
16.    informacje o używanej przeglądarce internetowej,
17.    inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
18.    Wymagamy podania przez Użytkownika tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Użytkownika, nie będziemy mogli zrealizować usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, możemy wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
19.    Powierzamy dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w naszym imieniu. Udostępniamy dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Serwisie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację wysyłek sms i email, realizację usług księgowych. Powierzamy dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na naszą rzecz lub w naszym imieniu. W przypadku przekazywania danych zapewniamy, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na naszą rzecz.
20.    Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.
21.    Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
22.    Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie.
 
 
•    4 Polityka „Cookies”
 
1.    Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
2.    Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.
3.    Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:
4.    optymalizacji korzystania ze strony;
5.    identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
6.    przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
7.    zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
8.    gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz Google Analytics
9.    tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w Google Ads oraz Facebook Ads.
10.    tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
11.    wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Google Analytics.
12.    Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu Użytkownika.
13.    Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.
14.    Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik.
 
•    5 Prawa i żądania Użytkownika
 
1.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych. Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny.
2.    Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Użytkownika lub wskazanej osoby trzeciej.
3.    W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość np. na adres poczty elektronicznej bądź w inny wybrany przez Użytkownika sposób.
4.    Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
5.    Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.uodo.gov.pl/

•    6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
 
1.    Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
2.    Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.
3.    Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.
4.    Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
5.    Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
6.    Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

•    7 Korzystanie z wtyczek Social Media
 
1.    Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc.
2.    Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins
3.    Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
4.    Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
5.    Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:
6.    Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
7.    Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy
8.    Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

 

 

A jakie piosenki można zaspiewac?

 

Zaloguj się

Odzyskaj hasło
System rezerwacji do poprawnego działania, wykorzystuje pliki Cookies. Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie plików cookies, wyłącz je w przeglądarce internetowej.